مدیران

Denizhan Kanatlı

Denizhan Kanatlı

مدیر کل

بخش فروش

İsmail Emin

İsmail Emin

معاون مدیر فروش

Ragıp Eti

Ragıp Eti

هماهنگ کننده فروش

Özder Özbulut

Özder Özbulut

مدیر فروش

Coşkun Tunçkaya

Coşkun Tunçkaya

معاون مدیر فروش

Layal Alhajabed

Layal Alhajabed

دستیار مدیر فروش

Timur Tunçkaya

Timur Tunçkaya

نماینده فروش

Baysan Fidaner

Baysan Fidaner

نماینده فروش

Reşat Ezel

Reşat Ezel

نماینده فروش

Ahmet Tunçkaya

Ahmet Tunçkaya

نماینده فروش

Latif Konaklı

Latif Konaklı

نماینده فروش

Alexandra Lukomskaya

Alexandra Lukomskaya

نماینده فروش روسیه

Natalia Babutsali

Natalia Babutsali

نماینده فروش روسیه

Anfisa Kuzmina

Anfisa Kuzmina

نماینده فروش روسیه

Mehri Rasulova

Mehri Rasulova

نماینده فروش روسیه

Banafsheh Enaytpour

Banafsheh Enaytpour

نماینده فروش ایران

Sayeh Ghoreishi

Sayeh Ghoreishi

نماینده فروش ایران

Hamed Pasban

Hamed Pasban

نماینده فروش ایران

Sgaghayegh Karami

Sgaghayegh Karami

نماینده فروش ایران

Mohamad Ziyad Dakhel

Mohamad Ziyad Dakhel

نماینده فروش عرب

Denis Rousta

Denis Rousta

نماینده فروش ایران

بخش حسابداری

Hüseyin Kırca

Hüseyin Kırca

مدیر حسابداری

Ayşe Konaklı

Ayşe Konaklı

مدیر حسابداری

Hamide Kaçakoğlu

Hamide Kaçakoğlu

حسابدار

Selda Yalçın Argun

Selda Yalçın Argun

حسابدار

Elif Noyan

Elif Noyan

حسابدار

Ahmet Sarımustafaoğlu

Ahmet Sarımustafaoğlu

حسابدار

Fatoş Muhtaroğlu

Fatoş Muhtaroğlu

حسابدار

Ersan Erma

Ersan Erma

حسابدار

Mustafa Güccük

Mustafa Güccük

حسابدار

Beste Tosun

Beste Tosun

حسابدار

Nezihe Tuğra

Nezihe Tuğra

حسابدار

بخش ساخت و ساز

Ethem Savant

Ethem Savant

مدیر ساخت و ساز

Şefik Kanısoy

Şefik Kanısoy

مهندس عمران

Ali Gök

Ali Gök

تکنسین طراحی

Hakan Koçdağ

Hakan Koçdağ

معمار سایت ساختمانی

Elçim Öztemiz

Elçim Öztemiz

معمار سایت ساختمانی

Hüsamettin Özcömert

Hüsamettin Özcömert

سرپرست ساخت و ساز

مشاوره

Su Xi Wang

Su Xi Wang

مشاور

Victoria Şamrin

Victoria Şamrin

مشاور

به تیم ما بپیوند

ما همیشه به دنبال افراد بزرگی هستیم که بتوانند دیدگاه‌ها و تجربیات جدید زندگی را به تیم‌های ما بیاورند.