OCEAN LIFE RESIDENCE
Studio - 1+1 - 2+1 انواع تخت
£ 111,000 قیمت شروع
İskele محل

جزئیات پروژه

فلسفه OCEAN LIFE برگرفته از طبیعت زیبا، آبی بیکران دریای مدیترانه و Golden ratio است ؛ مفهومی که از همان روزهای آغازین افق های نوینی را به سوی بشریت برای معنی بخشیدن به جهان و زندگی خودشان می گشاید. محوریت بر مبنای Golden ratio ، بهترین هارمونی و تناسبات را در هنر و  معماری از دوران باستان ایجاد میکند، OCEAN LIFE زند گی آرام و بی دغدغه ای را در دری...

محل پروژه